KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ
AMACI:
EMIRTIMES HOTEL LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu
sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” yazısı ile sizlere, KVKK da yer
alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili
Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel
verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla
aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve
KVKK nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek
isteriz:
Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz
şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte,
kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız. İşbu Aydınlatma
Metninde geçen “biz” ve “bizim” gibi ifadeler, aksi açıkça belirtilmedikçe,
EMIRTIMES HOTEL LİMİTED ŞİRKETİ ifade etmek için kullanılmaktadır.
Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini
yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her
zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 07.04.2016 tarihinde Resmî
Gazetede yayımlara yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nu,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,
veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorunlu olan gerçek
veya tüzel kişiyi,
Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına
Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
EMIRTIMES HOTEL olarak siz müşterilerimizden topladığımız Kişisel
Verilerin kategorileri aşağıda belirtilmiştir. Bu kategorilere hangi tür
verilerinizin girdiğini daha anlaşılır kılmak amacıyla bu kategorilere dair
örneklere de yer verilmiştir. KVK Kanunu m.3/I(d) çerçevesinde “kişisel veri”,
kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade
eder. Bu kapsamda kişisel veri; belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye
ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim
hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler
Şirketimizin bu konudaki Politikası gereği kişisel veri olarak kabul edilmez.
Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, T.C Kimlik numarası,
Beraberindeki misafir adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi
İletişim Bilgileri: Adres, Telefon numarası, e-posta adresi
Finansal Bilgileri: Banka hesap bilgileri
Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Fotoğraf, Sağlık durumu ve ilaç kullanım bilgisi
Diğer: Oda numarası, Araç plaka bilgisi, Sigara kullanım bilgisi, Alerjen
Durumu Bilgisi
ÖZEL NİTELİKTEKİ KİŞİSEL VERİLER
Sizler tarafından, bizim hiçbir talebimiz olmadan özel durumlarda tarafımıza
iletilen alerjik durum, bedensel engel gibi özel nitelikli verileriniz
gerçekleştirilen hizmet akabinde imha edilmektedir.
MÜCBIR SEBEP
COVID-19 ve benzeri küresel ya da bölgesel salgın, bulaşıcı hastalık, deprem,
sel, savaş, olağanüstü hal gibi mücbir sebep halleri için alınan ya da alınması
gereken tedbirler kapsamında, kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler işlenir.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME
AMAÇLARI:
KVK Kanunu m.3/I(e) çerçevesinde Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin
tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. T.C. Anayasası’nın 20.
Maddesine ve KVKK nın 4. Maddesine uygun olarak veri sorumlusu Şirket
tarafından; kişisel verileriniz Otelimizin güvenliğinin tesisi ve Otelimiz
tarafından ziyaretçilere sunulmuş konaklama, sosyal faaliyetleri ve internet
erişim imkânından faydalanırken tarafınızca iletilen kişisel verileriniz, erişim
kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine
getirilmesi amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve 1774 sayılı kimlik bilgilerinizin resmi makamlara
bildirilmesi amaçları ile sınırlı olarak da aktarılabilecektir.
Diğer taraflardan toplanan kişisel veriler, işleme amacı doğrultusunda aktarımı
gerekiyorsa, açık rızayı gerektiren hallerde veri sahibinin açık rızasını alarak
veya kanuni gereklilik ya da açık rıza dışı işleme şartı gereği olarak yetkili kişi,
kurum veya kuruluşlara aktarılabilir. EMIRTIMES HOTEL LİMİTED
ŞİRKETİ, telefon yoluyla veya bizzat başvurularda da, hakkında soru sorulan
kişiye ait hiçbir bilgiyi (Adı-soyadı, iletişim bilgileri veya oda no vb)
paylaşmaz. Kolluk kuvvetlerinin talebi halinde, yasal şart gereği, talep edilen
bilgiler aktarılır. Acil durumlarda, EMIRTIMES HOTEL LİMİTED ŞİRKETİ,
acil duruma müdahale etmek ve gerekli yardımı almak üzere, 112 Hızır Acil,
Kolluk Kuvvetleri vb kamu kurumlarına haber vermektedir.
Güvenlik kamerası ile çekilen görüntüler, belirlenen saklama süresi boyunca
şirketimiz tarafından yetkilendirilmiş yöneticiler dışında kimse tarafından
kontrol edilmez ve izlenmez. Güvenlik sebebiyle kolluk kuvvetleri / adli
makamlar tarafından talep edildiği takdirde görüntüler aktarılabilir. Güvenlik
kameraları, havuzlarda ve termal tedavi bölümünde, misafirlerimizin
mahremiyetine özen gösterilerek konumlandırılmıştır.
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri
uyarınca ilgili kişinin açık razısı aranmaksızın aktarılacaktır:
İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine
getirilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacaktır.
Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya
muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri
ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi
amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
Otelde bırakılan ve unutulan eşyaların teslim edilmesi amacıyla anlaşmalı
kargo şirketi ile paylaşılacaktır.
Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama
yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
Müşteri memnuniyetini ve taleplerini karşılamak amacıyla Tur ve transfer
hizmet firmalarına paylaşılacaktır.
KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:
Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki maddelerde
belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizin
belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme
ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine
getirebilmesi amacıyla edinilir.
Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu
metnin (B) maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte,
aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA
AKTARILABİLECEĞİ:
Toplanan kişisel verileriniz, (B) Maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi
için EMIRTIMES HOTEL LİMİTED ŞİRKETİ yansıra kanunen yetkili kamu
kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE
SAYILAN HAKLARI:
KVK Kanun kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden,
kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce
aydınlatılma ve onayının alınması hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden,
kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra
ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmekteyiz.
Bu çerçevede, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu
“Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen
yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre
talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca,
i. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret
alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti
alınabilir.
ii. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi
halinde veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından talep edilebilecek
ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
o Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
o Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
o Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
o Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,
o Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
o KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel
verilerin silinmesini, yok edilmesi veya anonim haline getirilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
o İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme,
o Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir. Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili
olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Şirketimiz, kişisel verileri, iş ve
sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni
yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ SÜRELER:
KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin
Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK
Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında
ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız
zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok
edilecektir.
ŞİRKETİMİZİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KANUNLAR GEREĞİ AÇIK
RIZANIZ OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ DURUMLAR:
KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız
aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel
verilerinizi işleyebilir:
Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;
o Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak
durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde
kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
o Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları, (C) Maddesinde belirtilen
diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
o Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması,
o Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
o Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu
olması,
o Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla,
şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA TALEPTE
BULUNMAK İÇİN:
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen
haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun
belirlediği/belirleyeceği yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.
KVK Kanunu gereğince başvurunuzu kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza
ilişkin taleplerinize ilişkin olarak http://www.emirtimeshotel.com/ internet
sitemizde yer alan formu doldurarak ayrıntılı bilgi ve talepleriniz için
şirketimize yazılı olarak da iletebilirsiniz.
6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her
zaman tuzla@emirtimes.com.tr adresine e-posta göndererek irtibata
geçebilirsiniz.
Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında
kullanılabilecektir. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler eklenmeyen formlar
dikkate alınmayacaktır. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi
belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler
dikkate alınmayacaktır.
Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili EMIRTIMES HOTEL LİMİTED
ŞİRKETİ’ne yazılı olarak başvurmanız halinde, talebin niteliğine göre en kısa
sürede ve en geç 30 gün içinde talebinize ücretsiz olarak cevap verilecektir.
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen
tarifedeki ücret alınabilir.
Başvurunuzu açık, anlaşılır bir şekilde, kimlik ve adresi tespit edici bilgilerinizi
de ekleyerek dilekçe ile veya aşağıdaki başvuru formunu eksiksiz doldurup
imzalayarak ‘Orhanlı Mahallesi, Demokrasi Caddesi, No:36 Tuzla / İstanbul,
Türkiye’ adresimize bizzat elden iletebilir veya Noter kanalıyla
ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (kep) adresi,
güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz
ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak
suretiyle emirtimeshotel@hs01.kep.tr kep adresine iletebilirsiniz.